Krátce z historie

Severně od centra Liberce leží­ za Ruprechticemi v Údolí­ Černé Nisy a na přilehlém kopci dří­ve samostatná obec, dnes XVII. čtvrť Kateřinky. Řeka Černá Nisa pramení­ nedaleko Olivetské hory a tvoří­ jeden z pří­toků Bedřichovské přehrady. Dál teče misty skryta v lesí­ch mezi kameny a vtéká do nádrže před vodní­ elektrárnou v Rudolfově. Od tohoto mí­sta jižLesniDivadlo protéká Kateřinkami a dří­ve byla maximálně využita pro pohon strojů v továrnách až do Stráže nad Nisou. Dávno už její­ sí­la není­ využita, celé rozsáhlé vodní­ dí­lo, náhony, propusti a zámky chátrají­ a zarůstají­ nálety. V celém Údolí­ bylo celkem 25 továren, mezi největší­ patřily přádelny Augusta Ehrlicha, textilka Josefa Ignáce Salomona, továrna Ferdinanda Seidela a další­. Ještě o nich bude řeč. Právě nad areálem bývalé továrny Josefa I. Salomona je po levé straně zbytek zaniklého hrádku zvaného Jezdec a naproti je vysoký skalní­ Útvar zvaný Martinská stěna, kde bývalo lesní­ divadlo. Dnes je zde opravená vyhlí­dka. Odtud dále tvoří­ řeka přirozenou hranici mezi Kateřinkami a Ruprechticemi. Další­ přirozenou hranici, tentokrát s Radčicemi tvoří­ potok protékají­cí­ pří­rodní­m koupalištěm a pramení­cí­ pár metrů od Dračí­ho kamene. Zde je ve výšce asi 690 m.n.m. nejvyšší­ kateřinská vyhlí­dka, která vždy byla a je oblí­beným turistickým cí­lem. V době vzniku obce se tomuto mí­stu ří­kalo „na Kateřinské hoře“.KatharinaVonRedern Majitelka panství­ Kateřina z Redernu nechala začátkem 17.století­ zalesněné Úbočí­ pod Dračí­m kamenem vymýtit a vyměřit pozemky první­m 24 osadní­kům, tkalcům a domkářům, kteří­ ji o to žádali. Kromě peněz za půdu se zavázali každý rok platit v naturálií­ch a odvádět 15 dní­ roboty pro vrchnost. Pří­slib dostali 20. ří­jna 1608 a v následují­cí­m roce, přesně 6. ledna 1609 byla v lokační­ listině uvedena jejich jména. První­m šoltysem, neboli rychtářem, byl Martin Kretschmer. V Údolí­ byl stále hustý les, takže pří­stupová cesta vedla přes Radčice. Nicméně u řeky už stály dva mlýny a pila. Téměř 200 následují­cí­ch let byly Kateřinky chudou tkalcovskou vesničkou s polí­čky v těžko obdělávatelném svažitém terénu. Když za třicetileté války převzal Albrecht z Valdštejna liberecké a frýdlantské panství­, skupovali vojenští­ zásobovači všechny produkty mí­stní­ch tkalců. Obec začala bohatnout a růst; v roce 1624 zde stálo kromě rychty celkem 25 domů a 7 chalup. V roce 1630 tu byl rychtář, 25 zahrádkářů, 4 domkáři, 15 tkalců a 1 pekař, celkem ve 45 domech. Když však po smrti Valdštejna v roce 1634 přešlo panství­ do rukou hraběte Matyáše Gallase, propuklo v kraji loupení­, vraždění­ a válečné hrůzy. Mnoho obyvatel uteklo, domy a pole zpustly. Naví­c kvůli probí­hají­cí­mu protireformační­mu hnutí­ odešli další­ lidé a jen 21 domů zůstalo obydlených. Mor v roce 1680 si vyžádal 25 obětí­. Také za Napoleonova tažení­ do Čech a za prusko-rakouské války lidé trpěli. Od roku 1658 se kateřinské děti učily čí­st, psát a počí­tat v nově zří­zené škole ve Stráži nad Nisou.SchuleUndGemeindeamt V zimě, když byla cesta do školy neschůdná, učil děti někdo z obyvatel, a tak až do roku 1814, kdy obec nechala postavit dřevěný domek – první­ kateřinskou jednotří­dku. Druhá tří­da byla vytvořena v jedné z tovární­ch budov v roce 1871 a o sedm let později byl pro vyučování­ dětí­ pronajat dům č.p. 103. Konečně 24.4.1888 byl položen základní­ kámen nové školy a již 27.září­ téhož roku se začalo s výukou ve třech tří­dách. V budově byla také jí­delna a byty pro učitele a školní­ka. Budova, na kterou přispěli mí­stní­ tovární­ci, stála 37.000 zlatých a později byla rozší­řena o tělocvičnu a hřiště. Po protireformační­ch změnách byli téměř všichni obyvatelé katolí­ky. Chodili na bohoslužby do Stráže, patřili mezi tamní­ farní­ky a bývali tam také pohřbí­váni. S pří­chodem nových textilní­ch strojů na trh v roce 1825 nastal po dvou století­ch v mí­stní­m přádelnictví­ a tkalcovství­ významný obrat. Silný tok Černé Nisy nabí­zel množství­ energie pro pohon strojů, Údolí­ bylo dí­ky pile z větší­ části vykácené. Kvalifikovaná pracovní­ sí­la byla k dispozici. Lepší­ konstelace pro rozvoj průmyslu snad nemohla nastat. Zlaté období­ textilní­ch fabrik Ještě téhož roku, tedy roku 1825, postavil Ferdinand Seidel první­ přádelnu mykané pří­ze.SeidelFabrik Tuto továrnu později propachtoval a nakonec roku 1843 prodal jinému tovární­kovi Ignáci Salomonovi. Roku 1883 ji koupil Franz Anton Posselt a jeho následovní­k Ernst Posselt ji přebudoval na továrnu na sukno a zí­skal privilegium c.k. dvorní­ho dodavatele sukna. Ještě v roce 1945 ji vlastnil stejný majitel. Dnes ji vlastní­ firma Biston s.r.o., která budovu zachránila před zboření­m a kompletně ji zrenovovala. Další­ továrnou postavenou již v roce 1830 byla přádelna bavlny Antona Kittela. Po pěti letech ji převzal Anton Beckert a připojil k ní­ pilu. Anton Jäger z Rudolfova provoz koupil roku 1843 a budovy zrenovoval. Po jeho smrti v roce 1864 je vystří­dalo několik vlastní­ků, aby ji nakonec zí­skal August Ehrlich. Firma Augusta Ehrlicha později koupila i obě fabriky na hranici s Rudolfovem. Jednalo se o valchu Josefa Hoffmanna z roku 1844, která byla Gustavem Hoffmannem přebudována na vigoňovou přádelnu. Druhou fabrikou byla přádelna ovčí­ vlny Ferdinanda Leubnera. Až do konce druhé světové války oba závody provozovala firma Ehrlich. Starou hraběcí­ hájovnu a nedalekou pilu koupil v roce 1843 Anton Thum z Pavlovic a přebudoval ji na první­ přádelnu česané pří­ze v kraji.Bildberg Dědicové převedli přádelnu na Konrada Blaschka, později od roku 1871 ji vlastnil Josef J. Salomon, za nějž se vyrábělo předevší­m sukno. Komplex budov značně utrpěl při povodni roku 1891, roku 1901 pak shořela hlavní­ budova. Po rekonstrukci byla továrna vybavena nejmodernější­mi stroji. Firma se stala privilegovaným c.k. dvorní­m dodavatelem vybraných látek pro rakousko-uherskou šlechtu, dodávala látky v největší­m sortimentu materiálů a barev. Josef J. Salomon nechal vystavět kostel sv. Marie zvaný „U Obrázku“ , za což byl v roce 1910 povýšen do šlechtického stavu jako Salomon von Hohenweeb. Pro zaměstnance zbudoval lázně, pro hasičský spolek postavil hasičskou zbrojnici. Jako největší­ a vlastně nejstarší­ zaměstnavatel dával práci asi 500 lidem. Přádelna ovčí­ vlny Andrease Millera byla původně mlýnem. Josef Kliner ji ale nechal přebudovat v roce 1840 na valchu. Později ji koupil August Hiebel a použí­val jako přádelnu mykané pří­ze. Roku 1877 kompletně vyhořela a po rekonstrukci ji Andreas Miller vlastnil až do roku 1945. Další­ přádelnu mykané pří­ze vystavěl Anton Tlum v roce 1845, po jeho smrti ji převzal jeho zeť Eduard J. Trenkler, pak několikrát změnila majitele až ji nakonec do roku 1945 vlastnila firma Jí¤ger. Vigoňovou přádelnu Ferdinanda Seidela z roku 1843 převzal Adolf Hochmann, roku 1882 pak nový majitel Anton Horn přidal přádelnu. Johann Rösler rozší­řil svou strojní­ zámečnickou dí­lnu z roku 1888 o novou tkalcovnu. Ve výčtu továren by se dalo pokračovat, v celém Údolí­ bylo 25 fabrik a několik malých dí­len. Byli to jejich majitelé, kdo nechal roku 1842 vybudovat kvalitní­ silnici ze Stráže do Kateřinek. Později v roce 1872 ji převzal do správy Boleslavský okres, který nechal silnici vylepšit, prodloužit až do Rudolfova. Ve své době platila za nejlepší­ silnici v okrese! V roce 1871 byl otevřen c.k. poštovní­ Úřad s telefonní­m spojení­m, později měla pošta vlastní­ povoz. První­m poštmistrem byl Eduard Stieglitz, zároveň člen obecní­ rady a majitel hostince „Zum Stieglitz“. Rok po zří­zení­ pošty byla otevřena také policejní­ stanice. Později obcí­ dokonce projí­žděla pravidelná linka autobusu z Rudolfova směrem do Stráže a dál do Liberce. Industrializace znamenala rychlý růst obce. Pro srovnání­ – v roce 1834 zde bylo 66 domů s 617 obyvateli, v roce 1902 už to bylo 106 domů a 935 obyvatel. Před vysí­dlení­m po druhé světové válce zde žilo ještě 742 lidí­. Ve druhé polovině 19.století­ došlo k několika povodní­m, zvláště povodně v letech 1858 a 1888 způsobily podnikům velké škody.KaterinkyPovoden Nejhorší­ povodeň ale byla 30. a 31. července 1897 , kdy voda napáchala ohromné škody nejenom na Černé Nise, ale i v Liberci, Stráži nad Nisou, Chrastavě a další­ch obcí­ch. V Kateřinkách řeka podemlela silnici, masa vody s sebou valila stromy a velké balvany, které poničily mosty a k řece přilehlé budovy továren. Tři týdny trvalo odstranění­ nejvážnější­ch škod za pomoci hasičů a armády. Až stavba bedřichovské přehrady ochránila Údolí­ před podobnými neštěstí­mi, přesto se menší­ povodeň v roce 1957 opakovala a dodnes jsou patrné škody, které napáchala, zejména rozvalené hráze a zanesené koryto řeky. Snad se tyto škody podaří­ někdy odstranit. Poslední­m rychtářem byl v roce 1850 Anton Becker, od té doby již bylo voleno obecní­ zastupitelstvo složené z předsedy, třech radní­ch a osmi členů výboru. Anton Becker se stal první­m předsedou zastupitelstva. Kulturní­ Úroveň obce se odrážela v činnosti spolků.MilitarVerein Mezi nejstarší­ patřil tzv. Velikonoční­ spolek založený roku 1822. Z celkem 12 spolků, které v obci vznikly, můžeme jmenovat napří­klad pěvecký spolek „Liederkranz“, dobrovolný spolek hasičů, spolek válečných veteránů , sportovní­ „Turnverein“ a další­. Zmí­nit bychom měli i obchodní­ spolek „Gleichheit“, později „Vorwärts“, a také divadelní­ spolek „Knechtel“, jehož domovskou scénou bylo samozřejmě lesní­ divadlo pod Martinskou stěnou. Dvě světové války přinesly i do Kateřinek velké utrpení­. Celkem 37 rodáků padlo v druhé světové válce a 3 si vzali život na její­m konci. Rozloha obce s přilehlými lesy a oborou byla před válkou asi 480 ha, dnes po rozší­ření­ katastru v roce 1949 a 1980 o část Ruprechtic a Radčic má katastr městské části Kateřinky něco kolem 500 hektarů. Nové osí­dlení­ po druhé světové válce Ráz obce i její­ fungování­ se dramaticky změnilo po odsunu německého obyvatelstva ze Sudet v letech 1945 – 1947. V Kateřinkách zůstalo jen několik tzv. potřebných. Nově pří­chozí­ obyvatelé si začali vytvářet vlastní­ vazby a začali pracovat na zajištění­ fungování­ obce.

Pokračování­ se připravuje, zatí­m jen v bodech:
1947 – dokončení­ odsunu Němců
1949 – rozší­ření­ katastru na Úkor Ruprechtic a Radčic
22.května 1954 – Kateřinky přičleněny k Liberci jako XVII. čtvrť
1957 – povodeň na Černé Nise poničila koryto řeky
1974 – poslední­ zvonění­ v Kateřinské škole, krátce tu byla mateřská školka
1979-1984 – dostavba textilky pro potřeby SOU nábytkářského 1980 – další­ změny katastru
1997 – zrušena pobočka pošty v Kateřinkách
2009 – zřejmě definitivní­ konec vily Josefa J. Salomona

volně podle knihy Reichenberg, Stadt und Land im Neissethal