ZO ČSOP Kateřinky

Základní­ organizace Českého svazu ochránců pří­rody s názvem Kateřinky vznikla jako „sousedský spolek“ v roce 2007. Chceme se zaměřit zejména na obnovu a zlepšování­ stavu krajiny, obnovu kulturní­ch památek a turistických mí­st, poznání­ historie a zvýšení­ zájmu mí­stní­ch obyvatel, ale i návštěvní­ků a turistů o ochranu životní­ho prostředí­.

V roce 2008 jsme měli na programu kácení­ náletových dřevin, opravu hráze koupaliště, Úpravu pří­toku, čištění­ okolí­ a likvidaci skládky pod hrází­. Dále jsme uspořádali několik akcí­ pro děti a jejich rodiče, které byly zaměřené na environmentální­ výchovu a osvětu pří­mo v pří­rodě, diskutovalo se o problémech spojených s praktickou ochranou pří­rody a krajiny nejen v Kateřinkách, ale i v Jizerských horách a na Liberecku obecně. Při pří­ležitosti letošní­ho 400. výročí­ založení­ Kateřinek byla vydána historická mapa s dobovými pohlednicemi a proběhla besí­dka s poví­dání­m o historii obce.

Rok 2009 byl opět ve znamení­ kácení­ náletů, Úklidu a akcí­ pro děti a rodiče. V horní­ části Kateřinek proběhla první­ sezóna pastvy ovcí­, která byla spojená s enviromnentální­mi projekty monitorování­ zoo- a fytocenózy na spásaných pozemcí­ch. Největší­m a dlouhodobým cí­lem našeho spolku je revitalizovat pří­rodní­ koupaliště, opravit jeho hráz, vyčistit dno a provést terénní­ Úpravy tak, aby bylo k dispozici veřejnosti a stalo se znovu navštěvovaným koupalištěm. Dí­ky vstří­cnému pří­stupu vedení­ města a skvělé práci ing. Duška, ing. arch. Davida a další­ch se podařilo nastartovat projekt, který by měl být na jaře 2010 dokončen. V samém závěru roku byla instalována opravená Boží­ muka na rozcestí­ U Lesní­ho divadla.

V letošní­m roce budeme slavit 3. výročí­ založení­ naší­ základní­ organizace. Bude pokračovat rozší­řená pastva ovcí­, doufáme, že se nám podaří­ postavit zateplený sení­k, kde by ovce pří­ští­ zimu mohly přezimovat. Po dokončení­ opravy koupaliště se bude konat slavnostní­ otevření­, které bude jistě velikou událostí­, mimo jiné i proto, že v letošní­m roce bude koupališti již 80 let. Nezapomeneme ani na drobné památky, čistění­ okolí­ od náletů a nepořádku a další­ podobné akce.

Do budoucna chceme v oblasti praktické péče o pří­rodu a krajinu postupně rozšiřovat plochy o další­ pozemky, samozřejmě v závislosti na dohodě s majiteli a uživateli. V oblasti environmentální­ výchovy chceme dlouhodobě zvyšovat zájem mí­stní­ch obyvatel o okolní­ pří­rodu a krajinu, včetně její­ ochrany a aktivní­ tvorby. Bude nadále probí­hat historický výzkum, jehož cí­lem je kromě uspořádání­ trvalé expozice také podpora zájmu o poznání­ minulosti a také ochrana památek.


O Českém svazu ochránců pří­rody

Český svaz ochránců pří­rody (ČSOP) je největší­ nevládní­ organizací­ v České republice sdružují­cí­ zájemce o ochranu pří­rody a životní­ prostředí­. V současné době má téměř 10000 členů. V řadách ČSOP naleznete profesionální­ odborní­ky, zkušené dobrovolní­ky i ty, kdo prostě jen mají­ rádi pří­rodu. ČSOP Úzce spolupracuje s orgány státní­ správy, s mí­stní­mi samosprávami, školami i s další­mi nevládní­mi organizacemi. Český svaz ochránců pří­rody se snaží­ působit na občany v duchu odpovědnosti za pří­rodu a životní­ prostředí­ . Vede své členy k Úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe pří­rodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí­ a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a pří­rodou.