Aktualizace podkladů pro územní plán

Magistrát se obrací na osadní výbory a potažmo na obyvatele jednotlivých čtvrtí se žádostí o spolupráci při aktualizaci územního plánu:

„Jak už jistě víte, úřad územního plánování je ve finální přípravě aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Liberec (dále jen ÚAP). Každé dva roky je úřad územního plánování (dále ÚÚP) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen pořídit úplnou aktualizaci ÚAP ve svém správním obvodu. Obsahem aktualizace je prověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti všech dat o území (také jevů ÚAP), které jsou základem pro vyhodnocení silných a slabých stránek regionu a určení problémů k řešení.

Ve spolupráci s Vámi bychom se chtěli zaměřit na prověření a aktualizaci seznamu podstatných problémů ve vašem správním území (upozorňuji, že se aktualizace týká pouze územního plánování, nikoliv však všech problémů, které vás v lokalitě trápí). Seznam problémů, které byli zapracovány do předchozích aktualizací ÚAP a týkají se Vašeho území, jsou spolu s mapou v příloze.“

Kateřinky

Máte-li připomínku, nápad, problém a podobně, který chcete městu v souvislosti s ÚP sdělit, můžete tak učinit zde v komentářích, případně mailem spolek@katerinky.cz, případně jinou cestou. Pokud bude připomínek více, můžeme svolat schůzi s osadním výborem. Pěkné léto přeje OsV Kateřinky.

Kateřinky_problémy


Comments

Napsat komentář